అంతరంగ ప్రార్థన

అంతరంగ ప్రార్థన

1)         పరమాత్మా ! బ్రహ్మీ ముహూర్తంలో నన్ను అజ్ఞానయుతమైన నిద్రనుండి లేపుము. అట్టి పవిత్ర సమయమున, అంతరంగంలో నిన్నే స్మరించు నిర్మల బుద్ధిని నాకు కలుగజేయుము.
2)        పరమేశ్వరా ! పర్వతాలవలె సుఖ దుఃఖాలు భయపెట్టినను,             చివరి శ్వాస వరకు త్రికరణ శుద్ధిగా నీ ప్రార్థనలోనే నిలువగల శక్తి సామర్థ్యాలను నాకొసగుము.
3)        సర్వేశ్వరా ! ప్రతి నిత్యమూ భక్త సాంగత్యంలో పాల్గొను భాగ్యాన్నివ్వు. నాకు భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాలను ప్రసాదించు.
4)        సర్వజ్ఞా ! ఇంద్రియ భోగాలపైన, బలీయమైన వాంఛలపైన పరిపూర్ణ విరక్తిని నాలో కలిగించు. నీవు నా హృదయంలో నిరంతరం ప్రకాశిస్తూ గమనిస్తూ కొలువై ఉన్నావనే జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు. నీతో మమేకమగునట్టి పూర్ణ భావాన్ని కలిగించు.
5)        ఈశ్వరా ! తెలిసి గాని, తెలియకగాని, ఏ            ప్రాణికీ నా వలన హాని జరుగని విధంగా నడచుకొనునట్లు నన్ననుగ్రహించు. ఆత్మ స్తుతి, పర నిందలనెడి పాప కూపంలో పడకుండా నన్ను కాపాడు.
6)        ప్రేమైకమూర్తీ ! ప్రేమ, కరుణ, త్యాగం     నా హృదయంలో నిరంతరం నిండి ఉండే లాగున నన్ననుగ్రహించు.
7)        హే ! దీనబంధూ ! దేహాభిమానాన్ని స్వార్థాన్ని నా నుండి తొలగించు. విషయ సుఖాలు నన్ను బంధించుచున్నవనే జాగృతి నిరంతరం నాలో ఉండేటట్లు కరుణించి నాకు త్రికరణశుద్ధినిమ్ము.
8)        కరుణా సాగరా ! కీర్తి ప్రతిష్ఠల మీద, ధన ధాన్య సంపాదనమీద, లౌకిక భోగాలపైన నా చిత్తంలో కాంక్ష లుగని రీతిగా దయచూడు.
9)        సర్వాంతర్యామీ ! ఈ కనబడే ప్రపంచంలో నామ రూపాలన్నిటి యందు నీవే సత్యంగా ఒక్కటిగా ఉన్నట్లు నాకు గోచరించే లాగున, స్ఫురింప జేయుము.
10)      ఓ ! సదానందా ! సర్వ ప్రాణులందు దయ, సాటి మానవులందు అకారణమైన సహజ ప్రేమ నాలో పొంగేలా నన్ననుగ్రహహించు. రాగ ద్వేష అసూయలు నాలో పొడసూపనీయకు.
11)       అచ్యుతా ! దూషణ భూషణ తిరస్కారాల వలన నా మనసు చలించ కుండునట్లు నన్ననుగ్రహించు. భక్త బృందంతో ఎల్లకాలం కూడి ఉండునట్లు చేయుము.

12)      భగవంతుని ఇష్టదైవ రూపంలో గాని గురు రూపంలో గాని ఆరాధించుచున్న   నన్ను ఆయా రూపాలతోనే అనుగ్రహించు. అన్ని రూపాలు నీవే గనుక, నాలో అభేద భావం కలుగజేయుము.