Bhakthi_Chandrika_Index

1
2
సాత్వస్మిన్‌ పరమప్రేమ రూపా
3
అమృత స్వరూపా చ
4
యల్లబ్ధ్వా పుమాన్‌ సిద్ధోభవతి, అమృతో భవతి, తృప్తో భవతి
5
యత్ప్రాప్య నకించి ద్వాంఛతి నశోచతి నద్వేష్టి న రమతే
6
యత్‌ జ్ఞాత్వా మత్తో భవతి, స్తబ్ధోభవతి, ఆత్మారామోభవతి
7
సా నకామయమానా, నిరోధ రూపత్వాత్‌
8
నిరోధస్తు లోకవేద వ్యాపార న్యాసః
9
తస్మిన్న నన్యతా తద్విరోధి షూదాసీనతా చ
10
అన్యాశ్రయాణాం త్యాగో-నన్యతా
11
లోక వేదేషు తదనుకూలాచరణం తద్విరోధి షూదాసీనతా
12
భవతు నిశ్చయ దార్డ్యా దూర్థ్వ శాస్త్ర రక్షణమ్‌
13
అన్యథా పావిత్య్ర శంకయా
14
లోకో-పి తావదేవ, భోజనాది వ్యాపారస్త్వా శరీర ధారణావధి
15
తల్లక్షణాని వాచ్యంతే నానా మత భేదాత్‌
16
పూజాదిష్వనురాగ ఇతిపారాశర్యః
17
కథాదిష్వితి గర్గః
18
ఆత్మరత్య విరోధేనేతి శాండిల్యః
19
నారదస్తు తదర్పితాఖిలాచరతా తద్విస్మరణే పరమ వ్యాకులతేతిచ
20
అస్త్యేవ మేవమ్‌
21
యథా వ్రజ గోపికానామ్‌
22
తత్రాపి న మహాత్మ్య జ్ఞాన విస్మృతి త్యపవాదః
23
తద్విహీనం జారాణా మివ
24
నాస్త్యేవ తస్మిన్‌ తత్సుఖ సుఖిత్వమ్‌
25
సాతు కర్మ జ్ఞాన యోగేభ్యో -ప్యధికతరా
26
ఫలరూపత్వాత్‌
27
ఈశ్వర రస్యాప్యభిమాన ద్వేషిత్వాత్‌ దైన్య ప్రియత్వాత్‌
28
తస్యాః జ్ఞానమేవ సాధన మిత్యేకే
29
అన్యోన్యాశ్రయత్వ మిత్యన్యే
30
స్వయం ఫలరూపతేతి బ్రహ్మ కుమారః
31
రాజగృహ భోజనాదిషు తథైవ దృష్టత్వాత్‌
32
నతేన రాజా పరితోషః క్షుచ్ఛాంతిర్వా
33
తస్మాత్‌ సైవ గ్రాహ్యా ముముక్షుభిః
34
తస్యాః సాధనాని గాయంత్యాచార్యాః
35
తత్తు విషయత్యాగాత్‌ సంగత్యాగాత్‌ చ
36
అవ్యావృత భజనాత్‌
37
లోకే-పి భగవద్గుణ శ్రవణ కీర్తనాత్‌
38
ముఖ్య తస్తు మహత్కృపయైవ భగవత్కృపా లేశాత్‌ వా
39
మహత్సంగస్తు దుర్లభో-గమ్యో-మోఘశ్చ
40
లభ్యతే-పి తత్కృపయైవ
41
తస్మిన్‌ తజ్జనే భేదాభావాత్‌
42
తదేవ సాధ్యతాం తదేవ సాధ్యతామ్‌
43
దుస్సంగః సర్వధైవ త్యాజ్యః
44
కామక్రోధమోహ స్మృతిభ్రంశ  బుద్దినాశ కారణత్వాత్‌
45
తరంగాయితా అపీమే సంగాత్‌ సముద్రాయంతే
46
కస్తరతి కస్తరతి మాయమ్‌  యః సంగం త్యజతి, యో మహానుభావం సేవతే, నిర్మమో భవతి
47
యో వివిక్త స్థానం సేవతే  యో లోక సంబంధమున్మూలయతి (యో) నిస్త్రైగుణ్యో భవతి  (యో) యోగక్షేమం త్యజతి
48
యః కర్మ ఫలం త్యజతి, కర్మాణి సంన్యస్యతి తతో నిర్ద్వంద్వో భవతి
49
(యో) వేదనపి సంన్యస్యతి  కేవల మవిచ్ఛిన్నానురాగం లభతే
50
స తరతి స తరతి స లోకాంస్తారయతి
51
అనిర్వచనీయం ప్రేమ స్వరూపమ్‌
52
మూకాస్వాదనవత్‌
53
ప్రకాశ(శ్య)తే క్వాపి పాత్రే
54
గుణ రహితం, కామనారహితం, ప్రతిక్షణ వర్థమానం, అవిచ్ఛిన్నం, సూక్ష్మతరం, అనుభవరూపమ్‌
55
తత్‌ ప్రాప్య తదేవాలోక యతి, తదేవ శృణోతి, (తదేవ భాషయతి) తదేవ చింతయతి
56
గౌణీ త్రిధా, గుణభేదాత్‌ ఆర్తిదిభేదా ద్వా
57
ఉత్తరస్మా దుత్తజస్మాత్‌ పూర్వ పూర్వా శ్రేయాయ భవతి
58
అన్యస్మాత్‌ సౌలభ్యం భక్తౌ
59
ప్రమాణాంతరస్యా నపేక్షత్యాత్‌ స్వయం ప్రమాణత్వాత్‌
60
శాంతిరూపాత్‌ పరమానందరూపాచ్చ
61
లోక హానౌ చింతా నకార్యా, నివేదితాత్మ లోకవేద (శీల) త్వాత్‌
62
న తత్సిద్ధౌ లోక వ్యవహారో హేయః కింతు ఫలత్యాగః తత్సాధనం చ (కార్యమేవ)
63
స్త్రీ ధన నాస్తిక (వైరి) చరిత్రం న శ్రవణీయమ్‌
64
అభిమాన దంభాదికం త్యాజ్యమ్‌
65
తదర్పితాఖిలాచారః సన్‌ కామ క్రోధాభిమానాదికం తస్మిన్నేవ కరణీయమ్‌
66
త్రిరూప భంగపూర్వకం నిత్య దాస్య నిత్యకాంతా భజనాత్మకం ప్రేమ కార్యం ప్రేమైవ కార్యమ్‌
67
భక్తా ఏకాంతినో ముఖ్యాః
68
కంఠావరోధ రోమాశ్చాశ్రుభిః పరస్పరం లపమానా -పావయన్తి కులాని పృథివీంచ
69
తన్మయా
70
తీర్థీ కుర్వన్తి తీర్తాని, సుర్మీ కుర్వన్తి కర్మాణి, సచ్ఛాస్త్రీ కుర్వన్తి శాస్త్రాణి
71
మోదన్తే పితరో, నృత్యన్తి దేవతాః సనాధాచేయం భూర్భవతి
72
నాస్తి తేషు జాతి విద్యారూప కుల ధన క్రియాది భేదః
73
యత స్తదీయా
74
వాదో నావలంబ్యః
75
బాహుళ్యావకాశత్వాత్‌ అనియతత్వాశ్చ
76
భక్తిశాస్త్రాణి మననీయాని త(దు)ద్బోధక కర్మాణి కరణీయాని
77
సుఖ దుఃఖేచ్ఛా లాభాది త్యక్తే కాలే ప్రతీ(క్ష్య)క్షమాణే క్షణార్థమపి వ్యర్థం న నేయమ్‌
78
అహింసా సత్య శౌచ దయాస్తిక్యాది చారిత్య్రాణి పరిపాలనీయాణి
79
సర్వదా సర్వభావేన నిశ్చింతైః (చితైః) భగవానేవ భజనీయః
80
స కీర్తనీయః (కీర్త్యమానః)శీఘ్రమేవావిర్భవ త్యనుభావయతి (చ) భక్తాన్‌
81
త్రి సత్యస్య భక్తిరేవ గరీయసీ, భక్తిరేవ గరీయసీ
82
పరమ విరహాసక్తి, రూపా ఏకధా అపి ఏకాదశధా భవతి
83
ఇత్యేవం వదంతి ...భక్త్యాచార్యాః
84
య ఇదం నారద ప్రోక్తం ...
85
మంగళహారతి